U bent hier

Privacy verklaring

De Vereniging "Veldhoven Duurzaam", gevestigd te Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

[TOC:ul]

Contactgegevens

https://veldhovenduurzaam.nl/

info@veldhovenduurzaam.nl voor algemene vragen

privacy@veldhovenduurzaam.nl voor privacy gerelateerde vragen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veldhoven Duurzaam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Advies rapporten over uw woning die we voor u maken en ter beschikking stellen via onze website. Deze rapporten kunnen foto's en andere informatie over uw woning bevatten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@veldhovenduurzaam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veldhoven Duurzaam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling voor lidmaatschap en afgenomen diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om u te bellen, bezoeken en diensten in de vorm van adviezen te kunnen geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Veldhoven Duurzaam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veldhoven Duurzaam) tussen zit. Veldhoven Duurzaam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Website https://veldhovenduurzaam.nl voor het registreren van gebruiker accounts en profielen, aanbieden van onze diensten, vastleggen van aangevraagde diensten en het ter beschikking stellen van advies rapporten aan de aanvrager. Verder wordt in het systeem de ledenadministratie van de vereniging gevoerd. Gebruikers worden op verschillende plaatsen via automatische mails op de hoogte gehouden van veranderingen die hun aandacht behoeven. Gebruikersgegevens worden altijd gekoppeld aan het gebruiker profiel en zijn voor de gebruiker inzichtelijk via het eigen gebruikersprofiel. Andere gebruikers kunnen dit profiel niet zien, met uitzondering van de vrijwilligers van Veldhoven Duurzaam die ten behoeve van hun advies werkzaamheden alle gebruiker profielen kunnen inzien.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veldhoven Duurzaam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van actieve gebruikers worden voor onbepaalde tijd bewaard in de site. Op verzoek van de gebruiker kan het gebruiker profiel inclusief alle gerelateerde informatie door de webmaster worden verwijderd van de website.

Gegevens van niet actieve gebruikers, dat is gebruikers die langer dan 1 jaar niet zijn aangelogd op het systeem, worden verwijderd via een automatisch proces waarbij de gebruiker via email toestemming geeft voor het verwijderen van zijn data.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veldhoven Duurzaam verstrekt uw persoonlijke informatie niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en dit uitsluitend met uw toestemming en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veldhoven Duurzaam gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naast cookies analyseren we gebruiker gedrag in de website met behulp van Matomo. Gebruiker gedrag bestaat uit de bezochte pagina's op onze site. Op basis van deze gegevens kunnen we problemen oplossen en verbeteren we de website ervaring continue. U kunt in uw persoonlijke gegevens (account) het volgen voor uw eigen gebruiker uit zetten. Bezoekers die niet aangemeld zijn worden altijd anoniem gevolgd en kunnen dat niet uit zetten. Data in Matomo wordt geanonymiseerd opgeslagen en automatisch geschoond na 180 dagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veldhoven Duurzaam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veldhovenduurzaam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan en legitiem is, nemen wij contact met u op op basis van de bij ons bekende gegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Veldhoven Duurzaam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veldhoven Duurzaam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@veldhovenduurzaam.nl

Voor intern gebruik: Privacy procedure